Økonomi

Når en person dør, skal de efterladte afholde en række omkostninger i forbindelse med begravelsen. Det kan f.eks. være omkostninger til bedemand og stenhugger. På denne side giver vi dig et indblik i omfanget af udgifterne, og lærer dig blandt andet hvad et aktiv og et passiv er.

Hvem hæfter for begravelsesomkostningerne?

En begravelse er ofte en kostbar affære, og det er derfor en god idé at være klar over, hvem der hæfter for hvilke udgifter. Det er også en god idé at have en klar aftale med de øvrige pårørende pårørende om, hvem der betaler for hvad.

Man skal være opmærksom på, at man som bestiller (rekvirent) hæfter for eventuelle udgifter i de tilfælde, hvor omkostningerne ikke kan dækkes af boet. Der vil således være en risiko i de tilfælde, hvor:

 1. boet er insolvent
 2. boet behandles som boudlæg

1. Hvis boet er insolvent

Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor eneste aktiv i boet er en overbehæftet ejendom, der sælges med et negativ på kr. 200.000. Ofte vil der dog også i de insolvente boer enten stå lidt på en konto eller komme lidt ind i boet via afmelding, LD, osv., og i så fald, vil disse indtægter forlods gå til dækning af rimelige begravelsesudgifter, der er fortrinsberettigede.

2. Boet behandles som boudlæg

Hvis boets aktiver ÷ boets passiver er under kr. 49.000 (2023), behandles boet som boudlæg – det man tidligere kaldte begravelsesudlæg. Boet udlægges i så fald til den, der har forestået begravelsen (den nærmeste pårørende) i visse tilfælde mod, at denne rydder afdødes ejendom. Du kan læse mere om boudlæg ved at trykke her.

Overstiger begravelsesudgifterne i dette tilfælde, hvad der findes i boet, vil du som rekvirent selv komme til at hæfte for det resterende.

Hvad er aktiver og passiver?

Et aktiv er enten en ejendel eller en indtægt. Det kan f.eks. være en ejerbolig, indbo, indestående på en konto eller en indtægt (for eksempel i form af begravelseshjælp).

Et passiv er placeret enten som en gældspost eller en udgift. Det kan f. eks. være et negativt indestående på en bankkonto pr. dødsdagen eller omkostningerne til advokat i forbindelse med bobehandlingen.

Når der i boet udfærdiges en opgørelse, opgøres aktivernes nettoværdi (summen af samtlige aktiver), hvorefter passivernes nettoværdi fratrækkes (summen af samtlige passiver, herunder afdødes gæld, begravelsesudgifter, retsafgift, proklama, udgift til borydning, advokatomkostninger, osv.).

Hvordan beregnes aktivernes værdi?

Værdien af aktiverne bestemmes som summen af den forventede salgsværdi af alle afdødes ejendele plus eventuel begravelseshjælp.

Hvordan beregnes passivernes værdi?

Passivernes værdi bestemmes som summen af den forventede værdi af afdødes gæld og udgifter.

  Eksempler på passiver

 • Afdødes gæld (lån)
 • Begravelsesudgifter
 • Retsafgift
 • Proklama
 • Udgift til dødsborydning
 • Advokatudgift

Hvad er en begravelsesudgift?

Begravelsesudgifterne er de løbende udgifter til alle dele af begravelsen og tæller derfor alt fra udgifterne til bedemanden, til gravsted og dødsannonce.

  Eksempler på begravelsesudgifter

 • Bedemand
 • Stenhugger
 • Krematorium
 • Korssang
 • Gravsted
 • Blomster
 • Dødsannoncer

Andre indtægter

Det er ikke alle indtægter, der indregnes som aktiver i boet. Nogle indtægter går ”uden om boet”, og udbetales direkte til de personer som afdøde har begunstiget eller de nærmeste pårørende ifølge arveloven.

  Indtægter som ikke medregnes i aktiverne

 • Pensioner
 • Pensionsopsparing
 • Efterindtægt
 • Efterlevelseshjælp
 • Forsikringer

Satser for tilskud og afgifter

I dette afsnit belyses satser og vilkår for de tilskud og afgifter, som typisk er forbundet med et dødsfald.

  Tilskud og afgifter ved et dødsfald

 1. Begravelseshjælp
 2. Efterlevelseshjælp
 3. Øvrige tilskud
 4. Kommunal begravelse
 5. Retsafgift
 6. Proklama

1. og 2. og 3. (Begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og øvrige tilskud)

Når det kommer til offentlige tilskud, er det noget som man selv skal anmode om at få udbetalt. Det vil sige, at man skal selv anmode om begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og andet. Der findes også en række øvrige tilskud som man kan ansøge om. Hvem der har ret til hvad, er kompliceret, og derfor anbefaler vi, at du benytter vores gratis rådgivning, som bl.a. kan hjælpe dig med at klarlægge, hvor meget du har ret til at få udbetalt. De kan også vejlede dig i fordele og ulemper omkring de forskellige ansøgningsmåder samt, hvordan du ansøger. Det er altid bedst at ringe før du går til bedemanden, så du har styr på økonomien, når du møder ham eller hende. Vi ligger desuden inde med relevante dokumenter som du kan få tilsendt på mail, så du får komplet indsigt i de økonomiske forhold som du skal være opmærksom på.

4. Kommunal Begravelse

Når nogen gerne vil påtage sig begravelsen, men ikke har økonomisk råderum til at kunne påtage sig begravelsesomkostningerne, kan man ansøge kommunen om at forestå bisættelsen. Men man skal være varsom med at lade kommunen stå for begravelsen, da man herved frasiger sig al medindflydelse og i mange tilfælde også al arv.

Hvis man ønsker at ansøge om en kommunal begravelse, skal man som udgangspunkt tage kontakt til afdødes kommune. Det er dog vigtigt at huske på, at den enkelte kommune vurderer fra sag til sag, om de vil hjælpe. Hvis du er interesseret i at høre nærmere omkring dine muligheder for at lade kommunen forestå begravelsen, anbefaler vi, at du ringer til vores gratis rådgivning, som kan vejlede dig i processen, dine muligheder og de ulemper, der følger når kommunen tager over.

5. Retsafgift

Når dødsboet opgøres betaler man et gebyr for at bruge retssystemet. Dette kaldes en retsafgift. Hvor meget man skal betale i retsafgift afhænger af bobehandlingsformen (2022):

Bobehandlingsform

Retsafgift

Boudlæg (begravelsesudlæg) 500 kr.
Ægtefælleudlæg 500 kr.
Uskiftet bo 500 kr.
Forenklet privat skifte 1.000 kr.
Privat skifte 2.500 kr. (yderligere 6.500 kr. hvis nettoformue på skæringsdagen er over 1 mio. kr.)
Bobestyrerbehandling 2.500 kr. (yderligere 6.500 kr. hvis nettoformue på skæringsdagen er over 1 mio. kr.)

Hvornår betales retsafgiften?

Retsafgiften betales i forbindelse med boets udlevering. Dog betales de yderligere 6.500 kr. først i forbindelse med boets afslutning.

6. Proklama

Proklama er en meddelelse fra skifteretten til dødsboets kreditorer om, at økonomiske krav mod boet skal anmeldes inden 8 uger. Udgiften til proklama afhænger af størrelsen på boet, men udgør typisk 200-400 kr. Se mere påwww.statstidende.dk.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat